Naše služby

Ponuka našich služieb

Na týchto stránkach Vám chceme priblížiť ponuku našich služieb, ktorými Vás chceme osloviť v prípade ak hľadáte nového dôveryhodného partnera, ktorý sa bude spoľahlivo starať o správu Vášho majetku.

Patríme medzi profesionálne spoločnosti vlastniace akreditované osvedčenie s celoštátnou platnosťou a 19 ročnými skúsenosťami so správou bytových domov, objektov a spoločenstiev.

Sme profesijným členom a úzko spolupracujeme s celoslovenským Združením spoločenstiev vlastníkov bytov, Združením správcov a užívateľov nehnuteľností a Združením pre podporu obnovy bytových domov.

Správu bytových domov vykonávame kompletne, služby vo väčšej miere zastrešujeme vlastnými zamestnancami. Systematicky a celoplošne robíme obhliadky bytových domov v našej správe.
Naša spoločnosť je Vám k dispozícii nepretržite.

Výkon správy možno rozdeliť na oblasť ekonomickú, technickú a právnu.

V oblasti ekonomickej

 • vedenie účtovníctva bytového domu
 • vedieme evidenciu príjmov a výdavkov na účte bytového domu
 • predkladáme na odsúhlasenie nákladový list domu za predchádzajúci rok
 • spracovávame ročné vyúčtovanie nákladov za plnenia spojené s užívaním bytov
 • predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv
 • upravujeme a vydávame Predpis mesačných preddavkov na základe skutočných nákladov v predchádzajúcom období
 • riešime reklamácie
 • zabezpečujeme vymáhanie nedoplatkov

V oblasti technickej

 • zabezpečujeme opravy a údržbu spoločných častí a zariadení bytového domu
 • zabezpečujeme finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu domu
 • zabezpečujeme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení a zabezpečujeme výkon opatrení uložených odbornými prehliadkami a skúškami
 • zabezpečujeme poistenie domu
 • zabezpečujeme odpočty meradiel tepla, TÚV a SV
 • zabezpečujeme upratovanie spoločných vnútorných priestorov domu a zimnú údržbu priľahlých spevnených plôch a komunikácií
 • zabezpečujeme komplexnú revitalizáciu bytových domov a budov

V oblasti právnych služieb

 • uzatvárame zmluvy s dodávateľmi energetických médií na dodávku plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • poskytujeme poradenstvo v otázkach zákona NR SR č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • uzatvárame v mene vlastníkov zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome na základe písomnej požiadavky vlastníkov

 

Ocenenia z celoslovenských súťaží:

 • Cena V.O.Č. – najlepšie obnovený dom roku 2011
 • Cena Združenia pre podporu obnovy bytových domov – najlepšie obnovený dom roku 2013

 

Poplatky sú v závislosti od uzatvorenia vzťahu s bytovým domom:

 • Zmluva o výkone správy je poplatok 7.-€ /byt/ mesiac
 • Mandátna zmluva so spoločenstvom je poplatok 5.-€ /byt/ mesiac

 

V prípade, že Vás zaujala naša ponuka alebo potrebujete ďalšie informácie, prosím, kontaktujte nás.

Prejsť na začiatok